ครัวโลก-แค่ฝัน

ครัวโลก-แค่ฝัน
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ความฝันประการหนึ่งที่รัฐบาลและบริษัทเอกชนไทย พยายามป้อนให้คนไทยเชื่อและคล้อยตามไปด้วยก็คือ ไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็น “ครัวของโลก” เป็นผู้ผลิตอาหารป้อนประชากรประเทศอื่นๆ ในโลกนี้ได้

ด้วยการยกเอา ข้อดีหลายประการมาชู เช่น สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ความหลากหลายของพืชพรรณ รวมไปถึงความสำเร็จของบรรษัทการเกษตรขนาดใหญ่บางแห่ง

แต่ละเลยที่จะไม่กล่าวถึงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อด้อยของตนเอง เช่น ผลผลิตต่อไร่ในพืชสำคัญหลายชนิดที่ต่ำติดอันดับโลกเช่นกัน

และล่าสุดที่กำลังเกิดปัญหาก็คือ ความปลอดภัยและความสะอาดของผลผลิตทางการเกษตร

การ ตีกลับและระงับส่งสินค้าการเกษตรหลายประเภทของไทยไปยังสหภาพยุโรป (อียู) ด้วยเหตุผลว่ามีสารเคมีหรือสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานนั้น สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง ชัดเจน

ก่อนจะมีการระงับการส่ง สินค้าเกษตรไปขาย ก็มีการแจ้งเตือนมาแล้ว และมิใช่การแจ้งเตือนเพียงครั้งหรือสองครั้ง แต่หลายๆ บริษัทถูกเตือนมาแล้วนับสิบครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบนี้ สะท้อนว่าความรับผิดชอบความเอาใจใส่ของทั้งบริษัทเอกชนผู้ส่งสิน ค้าไปขาย และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้นย่อหย่อนเป็น อย่างยิ่ง

และผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นเพียงส่วนเดียวของปัญหานี้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปริมาณการค้าที่ลดลง สามารถแก้ไขได้ด้วยความเอาใจใส่และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า

แต่คำถามก็คือว่า ถ้ามี “สำนึก” เช่นนั้นอยู่แล้ว ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยหรือหน่วย งานรัฐที่เกี่ยวโดยตรง ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไร

และต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามด้วยว่า ก่อนจะเพ้อฝันไปถึงขั้นว่าจะเป็นครัวของโลกนั้น ลำพังแค่เป็นครัวของคนไทยด้วยกันก็ควรคู่หรือไม่

ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถผลิตอาหารปลอด ภัยให้เพื่อนร่วมชาติเดียวกันกินอยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพดีได้

อย่าเพิ่งไปฝันถึงอะไรที่ไกลเกินตัว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: